Regulamin IV Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu”

Nazwa

 • IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

Organizator

 • IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Konkurs jest imprezą towarzyszącą XXXVIII Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2019.
 • Konkurs został objęty patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Charakterystyka

 • Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”).
 • Wszystkim działaniom poetyckim patronuje arcypoemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” – stąd nazwa konkursu „Hymn zachwytu”.
 • Dodatkową płaszczyzną inspiracji w IV edycji konkursu w Roku Moniuszkowskim może być życie i twórczość Stanisława Moniuszki.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego niepublikowanego (w tym w internecie) oraz nieocenianego w innych konkursach wiersza opatrzonego godłem słownym w czterech kopiach na kartce formatu A4 (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman rozmiar 12).
 • Utwór powinien być inspirowany twórczością lub/i biografią Fryderyka Chopina. Dodatkowo można uwzględnić tematykę moniuszkowską.
 • Prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Proszę nie nadawać przesyłek poleconych.
 • W formie dokumentu na jednej kartce A4 (Wzór oświadczenia na stronie internetowej: chopin-antonin.eu) należy dołączyć w zaklejonej małej kopercie (C6) opatrzonej godłem słownym tym samym co praca konkursowa: 1. oświadczenie o autorstwie wiersza i jego dotychczasowym niepublikowaniu; 2. zgodę na nieodpłatne zamieszczenie utworu pod własnym imieniem i nazwiskiem w publikacjach pokonkursowych; 3. zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych związanych z konkursem i podpisaną Klauzulę Informacyjną; 4. dane personalne: imię i nazwisko, adres autora, numer telefonu, adres e-mail.
 • Prace konkursowe z dopiskiem: konkurs poetycki „Hymn zachwytu” należy nadsyłać na adres: Republika Ostrowska ul. Kościelna 4/4 63-400 Ostrów Wielkopolski

Jury

 • Wojciech Gawłowski – poeta
 • dr Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury)
 • Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca

Nagrody

 • Nagroda główna – 2000 złotych
 • Dwa wyróżnienia – po 500 złotych

Terminy

 • Termin nadsyłania prac upływa 12 sierpnia 2019 roku.
 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 29 września 2019 roku podczas Koncertu Epilogu XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” w Ostrowie Wielkopolskim oraz na stronie organizatora (chopin-antonin.eu).

Postanowienia końcowe

 • Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.
 • Warunkiem odbioru nagród pieniężnych i egzemplarzy autorskich jest osobisty udział laureata w Koncercie Epilogu XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”, który odbędzie się 29 września 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Wybór nagrodzonych oraz zauważonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”, w książce festiwalowej XXXVIII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” oraz w antologii pokonkursowej.
 • Egzemplarze autorskie publikacji pokonkursowych otrzymają tylko laureaci konkursu (osoby nagrodzone nagrodami pieniężnymi). Wyróżnieni publikacją oraz inni zainteresowani antologię pokonkursową będą mogli nabyć w księgarni internetowej Wydawnictwa Republika Ostrowska (sklep.republikaostrowska.pl).
 • Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatne zamieszczenie w publikacjach pokonkursowych oraz na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Adres

Republika Ostrowska
ul. Kościelna 4/4
63-400 Ostrów Wielkopolski